ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (รอบ สพฐ.)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ สพฐ.)
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวและส่งมายังโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ภายในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

📌 ขั้นตอนการส่งเอกสารมอบตัว

  1. ดาวน์โหลดใบมอบตัว
    1.1 นักเรียนที่มีใบมอบตัวแล้ว สามารถเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
    1.2 นักเรียนยังไม่มีใบมอบตัว ดาวน์โหลดโดยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง

2. ส่งใบมอบตัวพร้อมหลักฐาน ดังนี้
✅ ใบมอบตัว 1 ชุด กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยตัวบรรจง ติดรูปถ่ายทั้ง 2 แผ่น
✅ สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อนักเรียน
✅ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ผู้ปกครอง(ถ้ามี) จำนวนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อเจ้าของทะเบียนบ้านนั้น
✅ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อนักเรียน
✅ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครองหรือนักเรียน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
✅ สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่มีทะเบียนบ้านบิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
✅ ในกรณีที่นักเรียนต่างสัญชาติ ไม่มีทะเบียนบ้าน ให้แนบเอกสารที่ทางราชการออกให้

ส่งใบมอบตัวพร้อมแนบหลักฐาน โดยใส่ซอง วงเล็บมุมซองบนขวา “ชื่อ-สกุล” พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จ่าหน้าซองถึง

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
23 หมู่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *