โครงการพิเศษ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีห้องเรียนโครงการพิเศษ 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  2. โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)
  3. โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS