ห้องเรียน English Program

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)

หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมจึงได้ตั้งโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง รวมไปถึงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพ้ฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
  3. เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล
  4. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต