ห้องเรียนพิเศษ EIS วิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์

ห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ 3 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ฉบับปรับปรุง 2564 และเสริมหลักสูตรทักษะคอมพิวเตอร์และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้แก่ Coding, AI, IoT, Coding Application, Programmer, Web Programming, Computer Science, นักประดิษฐ์เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน, นักประดิษฐ์ AI, นักประดิษฐ์ IoT, นักประดิษฐ์ขั้นสูง, นักประดิษฐ์รถไร้คนขับ  การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) การใช้เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutting) หลักสูตรสมองกลฝังตัว และหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) ได้รับการรับรองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการทำ MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีและนวัตกรรม iMake
สนับสนุนการแข่งขัน Coding AI IoT หุ่นยนต์  ร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, ไทยไอโอที ปัญญาประดิษฐ์ และ iMake
ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับเกียรติบัตรวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับเกียรติบัตร IC3 ซึ่งเป็น 3 ทักษะเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
ในปีการศึกษา 2563 ยื่นโครงการเสนอ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในโครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีรูปแบบ EIS ด้าน Coding STEM, IoT and AI สู่นักประดิษฐ์และนวัตกร (Developing EIS digital technology Coding STEM IoT AI and innovation skills center)