ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน