คณะผู้บริหาร

นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายภิรมย์ คงเหล่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ