คณะกรรมการมูลนิธิวันแม่

คณะกรรมการมูลนิธิวันแม่

  1. นางสาวครวญคำนึง รุดดิษฐ์    ประธานกรรมการ
  2. นายสุทัศน์ ปวิตรปก              รองประธานกรรมการ
  3. นายเสถียร คำเนตร               รองประธานกรรมการ
  4. นายประกาศ สุวรรณโฆษิต     กรรมการ
  5. นายบรรพต เล็ดรอด             กรรมการ
  6. นายศุภชัย ภัทรธรรมมากรณ์   กรรมการ
  7. นายประจวบ นาคมอญ          กรรมการ
  8. นางสาวประไพศรี แดงเนียม   กรรมการ
  9. นางวราภรณ์ ปรีเจริญ            เหรัญญิก
  10. นางสาวนันต์นรี ปิ่นทอง         เลขานุการ