รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

  1. รับใบสมัครได้ที่ อาคารกิจการนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ระหว่างวันที่ 20 เมษายน- 9 พฤษภาคม 2563
  2. ผู้สมัครเตรียมเอกสารและข้อมูล เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ในระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
  3. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ไปที่ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 23 ม.3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

หลักฐานการรับสมัคร (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  2. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)
  3. ผลสอบโอเน็ต (O-NET)

*ต้องกรอกใบสมัครทั้งตัวจริง และใบสมัครออนไลน์ มิฉะนั้นจะถือว่าการรับสมัครไม่สมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-708-6118-9

การเตรียมข้อมูลสำหรับสมัครสอบออนไลน์

1. ที่อยู่อีเมลของ gmail ตัวอย่าง xxxx@gmail.com

หากผู้สมัครยังไม่มีที่อยู่อีเมล สามารถสมัครได้ที่ www.gmail.com

2. ไฟล์รูปถ่ายชุดนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดไม่เกิน 100 MB