โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 วัตถุประสงค์ 

 1. พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถและทักษะสูงโดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลเป็นสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
 2. ให้มีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ในการแสวงหาความรู้และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
 3. ให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ ICT  ในการเรียนการศึกษาและพัฒนา
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. ต้องผ่านเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นตามระเบียบโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 2. ต้องผ่านเกณฑ์มาตาฐานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
 3. นักเรียนโครงการต้องอยู่ในกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกรายวิชา

การจัดการเรียนการสอน 

 1. ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมปีพุทธศักราช 2551
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เรียนเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เรียนเพิ่มเติมวิชาฟิสิกส์ เคมี  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  และเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
 4. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
 5. ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อมุ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษา