วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

           มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • พันธกิจ (Mission)

1. เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่หลากหลาย

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามวิถีไทย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมศักยภาพผู้เรียน และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. สร้างแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรและผู้เรียน

5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหาร

6. ประสานความร่วมมือกับองค์กร ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน ในการพัฒนา

  • เป้าประสงค์ (Goal)

           ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามวิถีไทย และอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข